Tổng hợp diễn biến thị trường tuần qua: Vàng bước đi thận trọng hơn

Phuộc nhún, bugi, viềng đèn sau, dè chắn bùn, thảm gác chân, vành xe gắn máy, pô xe, ống xả , ống xả xe gắn máy, phụ tùng xe gắn máy

Phuộc nhún, bugi, viềng đèn sau, dè chắn bùn, thảm gác chân, vành xe gắn máy, pô xe, ống xả , ống xả xe gắn máy, phụ tùng xe gắn máy

Slide  ngày 02.08